مطالب دسته "روش های حل مسائل بهینه سازی"

دسته بندی: مفاهیم بهینه سازی

معرفی انواع مسائل بهینه سازی ریاضی

دسته بندی مسائل بهینه سازی ریاضی بهینه سازی خطی بهینه سازی غیرخطی بهینه سازی گسسته بهینه سازی کوادراتیک برنامه ریزی محدب برنامه ریزی درجه دوم برنامه ریزی درجه دوم با قیود درجه دو برنامه ریزی اعداد صحیح خطی برنامه ریزی دودویی خطی برنامه ریزی اعداد صحیح مخلوط خطی برنامه ریزی مخلوط خطی برنامه ریزی اعداد […] ادامه مطلب