مطالب دسته "بهینه سازی کارخانه"

دسته بندی: مفاهیم بهینه سازی

نحوه انجام بهینه سازی در کارخانه

در ذهن اکثر مدیران مفهوم بهینه سازی به طور پیش فرض برابر با بهینه سازی مصرف سوخت یا انرژی می باشد مانند عایق بندی ،گرمایش از کف و سایر مواردی که در خانه های مسکونی نیز بکاربرده می شود اما منظور ما از بهینه سازی بسیار گسترده تر از صرفاً عایق بندی و مواردی مشابه […] ادامه مطلب