مطالب دسته "الگوبرداری سیستمی"

دسته بندی: بهره وری

الگوبرداری سیستمی(بنچ مارکینگ)

می توان گفت الگوبرداری یک روش سیستماتیک برای یادگیری از سازمان های پیشرو یا به منظور اصلاح و بهبود با تاکید بر فرآیند های شرکت خود می باشد. ادامه مطلب