مطالب دسته ""

دسته بندی: بهره وری

طراحی یک طرح عملیاتی و استراتژی قیمت گذاری Pricing Strategies :

قیمت گذاری فرآیندی است که سه عامل موثر بالا در آن لحاظ می گردد به بیان ساده تر هنگامی که بنگاه های اقتصادی بر روی محصولات و یا خدمات خود قیمتگذاری می کنند سه عامل ذکر شده را در آن دخیل می کنند به همین خاطر بنگاه ها اقتصادی باید در خصوص روش های ذکر شده به صورت تک تک مطالعه نمایند و به خوبی آنها را مورد شناسایی قرار دهند ادامه مطلب

دسته بندی: بهره وری

الگوبرداری سیستمی(بنچ مارکینگ)

می توان گفت الگوبرداری یک روش سیستماتیک برای یادگیری از سازمان های پیشرو یا به منظور اصلاح و بهبود با تاکید بر فرآیند های شرکت خود می باشد. ادامه مطلب