دسته بندی مسائل بهینه سازی ریاضی

 • بهینه سازی خطی
 • بهینه سازی غیرخطی
 • بهینه سازی گسسته
 • بهینه سازی کوادراتیک
 • برنامه ریزی محدب
 • برنامه ریزی درجه دوم
 • برنامه ریزی درجه دوم با قیود درجه دو
 • برنامه ریزی اعداد صحیح خطی
 • برنامه ریزی دودویی خطی
 • برنامه ریزی اعداد صحیح مخلوط خطی
 • برنامه ریزی مخلوط خطی
 • برنامه ریزی اعداد صحیح مخلوط درجه دو
 • برنامه ریزی اعداد صحیح غیرخطی
 • برنامه ریزی دودویی غیرخطی
 • برنامه ریزی اعداد صحیح مخلوط غیرخطی
 • برنامه ریزی خطی تصادفی
 • برنامه ریزی درجه دوم تصادفی
 • برنامه ریزی درجه دوم چندهدفه
 • برنامه ریزی کمترین مربعات

 

روش های حل مسائل بهینه سازی

روش های متفاوتی برای حل مسائل بهینه سازی طراحی و پیاده سازی شده است. هرکدام از این روش های دارای ویژگی های خاصی می باشند و در استفاده از آن ها ملزومات و ملاحظاتی
وجود دارد. یک دسته بندی برای این روش ها به قرار زیر می باشد:

 1. روش های تصویری
 2. روش های تحلیلی یا روشهای کلاسیک
 3. روش های خاص
 4. روش های عددی
 5. روش های برنامه ریزی دینامیکی
 6. روش های مدرن یا ابتکاری