عنوان پروژه: ماکزیمم کردن قدرت آنتی اکسیدانی ، قطر عدم هاله رشد ، درصد بازداری
دسته موضوعی: صنایع دارویی
کارفرما: آقای مهندس طاها زاده
تاریخ پروژه: 1392/09/02

اسانس گیاه با ۵ دوز مختلف با حلال ها ترکیب می شود (۸۰۰،۴۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰) و میزان حلال ها ۵۰ mlit ثابت است

در این پروژه سه پاسخ مورد بررسی قرار گرفت:
۱. ماکزیمم کردن قدرت آنتی اکسیدانی گیاه (که به وسیله ی شاخص جذبی که از طریق دستگاه بدست آمد محاسبه گردید و هرچه میزان جذب بالا باشد نشان دهنده ی این است که قدرت آنتی اکسیدانی گیاه افزایش می یابد)
۲. ماکزیمم کردن قطر عدم هاله رشد ( که از طریق دو روش اندازه گیری می شود به نام روش “تاهک” و روش “دیسک”، که ممکن است اعداد باهم تفاوت داشته باشند)
۳. ماکزیمم کردن “درصد بازداری” (توسط سه روش EPPS، آب اکسیژنه و FTI این آزمایش انجام می شود

پارامتر های فرآیند:
چهار حلال مختلف برای ترکیب با اسانس گیاه وجود دارد که به شرح ذیل است:
• n-هگزان
• متانول
• کلروفرم
• آب

  • اشتراک گذاری: