عنوان پروژه: طرح بهینه سازی به منظور بهینه سازی (بیشینه سازی) DPPH و بیشینه سازی هولدینگ تایم
دسته موضوعی: صنایع دارویی
کارفرما: خانم ابراهیم زاده
تاریخ پروژه: 1392/10/15

طرح بهینه سازی به منظور بهینه سازی سه پاسخ مربوط به ضخامت (کمینه سازی) ،تست DPPH (بیشینه سازی) و هولدینگ تایم (بیشینه سازی) است که یک طرح مرکب مرکزی با آلفا برابر ۱ می باشد.البته طرح فوق ،کسر یک-دوم می باشد به این علت که تعداد اجراها از ۵۲ اجرا به ۳۲ اجرا کاهش می یابد.

در این طرح ۵ عاملی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از:

درصد MC

درصد NCS

روغن

دما

زمان

 

  • اشتراک گذاری: