عنوان پروژه: کمینه کردن سایز در تولید نانوکپسولهای پلیمری حاوی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی
دسته موضوعی: صنایع غذایی
کارفرما: خانم مهندس غلامی
تاریخ پروژه: 1394/05/11

هدف از این پژوهش فراهم آوردن شرایطی برای تهیه نانوکپسول‌های پلی‌مری حاوی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی با روش امولسیون‌سازی- پخشیدگی بود.

روش سطح پاسخ (Response Surface Methodology) جهت بهینه‌سازی فرایند مورد استفاده قرار گرفت.

این پروژه به علت وسعت و پیچیدگی آن به دو پروژه تبدیل شد مرحله اول یک پروزه غربالگری و مرحله دوم بهینه سازی پارامترهای حیاتی فرایند.

متغیرهای مورد مطالعه شامل در مرحله دوم شامل :

  • Stabilizer
  • Oil
  • Polymer
  • Solvent

پاسخ‌های آنالیز شده عبارت بود از: سایز ذره (PS)، شاخص پلی‌دیسپرژن (PDI)، چگالی (ρnc)، و پتانسیل زتا (ζ).

نتایج ρnc و میکروگراف‌ها، تأییدی بر حضور ساختار کپسولی بود. میانگین سایز ذرات بدست آمده از نانوکپسول تهیه شده بین ۱۱۵ nm تا ۷۱.۹ nm  بود. در روش انتشار-امولسیون عواملی چون نوع و غلظت پلیمر  و روغن در فاز آلی و غلظت سورفکتانت در فاز آبی تأثیرگذار شناخته شد.

به علاوه نتیجه گرفته شد که با حفظ شرایط تهیه‌سازی یکسان ، تشکیل نانوکپسول‌ها از سایر مواد غذایی روغنی با خصوصیات یکسان امکان‌پذیرست. نانو کپسول‌های پیشنهاد شده می‌توانند در نگهداری و ذخیره‌سازی غذا کاربرد داشته باشند.

  • اشتراک گذاری: