عنوان پروژه: بهینه سازی طعم خامه و کاهش آب افتادگی آن
دسته موضوعی: صنایع غذایی
کارفرما: آقای مهندس صادقی
تاریخ پروژه: 1395/08/22

از آنجایی که پروژه مربوط  به ساخت فرمول می شود و اجزای طرح که شامل ۵ متغیر می باشد در هر اجرای آزمایش به هم وابسته بوده و نسبتی از یکدیگر هستند لذا از طرح آمیزه ای یا mixture استفاده می شود.

محاسبه فرمول بهینه بر اساس cohesiveness , Guminess , Adhesievness

در این تحقیق اثر ۵ متغیر شامل

  • امولسیفایر
  • کازئینات سدیم
  • شیر گاو
  • خامه لبنی
  • شیر سویا

بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و طعم محصول نهایی (خامه) مورد بررسی قرار گرفت.میزان روغن مایع ، مقدار صمغ و مقدار کلرید سدیم با توجه به تجربیات طرح های آزمایشی قبلی در سطوح ثابتی قرار گرفتند.

  • اشتراک گذاری: