عنوان پروژه: بهینه سازی طراحی بال هواپیما
دسته موضوعی: مکانیک و هوافضا
کارفرما: آقای دکتر اخوان
تاریخ پروژه: 1394/11/06

هدف از انجام پروژه بررسی اثر فاکتورهای هندسی و غیر هندسی در میزان انحراف پاسخ از مقدار مرجعش می باشد. پاسخ مقداری است که از هر آزمایش بدست می آید. مقدار مرجع نیز قبل از انجام آزمایشات مشخص شده است.

در آزمایشات مختلف باید بررسی شود که پارامترهای هندسی و غیر هندسی چه تاثیری بر میزان انحراف پاسخ از مقدار مرجع دارد.  از این رو در هر آزمایش پاسخ اندازه گیری شده و سپس میزان انحراف آن از مقدار مرجع بررسی می شود.

  • اشتراک گذاری: